Føns og Omegns Vandværk

Vedtægter for Andelsselskabet Føns og Omegns Vandværk

Formål
§ 1

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt med vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer
§ 2

Selskabets medlemmer er grundejere – inden for værkets forsyningsområde – som har betalt anlægsbidrag i h.t. regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder
§ 3

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad

Medlemmernes forpligtelser
§ 4

Selskabets medlemmer hæfter udadtil solidarisk for selskabets forpligtelser og indadtil i forhold til afgifter.
ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om

-At vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen

Ethvert medlem er ansvarlig for sine evt. lejere.
Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er vedkommende (ved dødsfald boet)            forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Sker dette ikke, mister vedkommende sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikre betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

Udtræden af selskabet
§ 5

      Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

-Ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.) ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)
§ 6

Institutioner, som ifølge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningsansvar.

Anlæg
§ 7

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, evt. højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning jfr. regulativets bestemmelser herom

Ledninger over privat grund
§ 8

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklaration skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen
§ 9

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand ifølge § 6, må forsyne andre end evt. lejere med vand.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

Generalforsamling
§ 10

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger – såvel ordinær som ekstraordinær – sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i de lokale blade.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. januar.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1.Valg af dirigent

2.Beretning om det forløbne år

3.Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4.Budget for det kommende år fremlægges

5.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6.Valg af revisor og suppleant

7.Behandling af indkomne forslag

8.Eventuelt.

Revisor og suppleant kan genvælges.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som vedkommende tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter et skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger
§ 11

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

Lejere, som over for vandværket har overtaget ejerens pligt til at betale løbende driftsbidrag, kan ved skriftlig fuldmagt fra ejeren varetage dennes rettigheder på generalforsamlingen – herunder deltage i afstemninger med en stemme pr. ejendom. I øvrigt kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
Købere i h.t. § 6 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionerne, med de har ikke stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af de disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.

Bestyrelsen
§ 12

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt de stemmeberettigede for 2 år ad gangen, idet der på den ordinære generalforsamling i ulige år afgår3 og i lige år 2 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Tegningsret
§ 13

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen.

Regnskabet
§ 14

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Opløsning
§ 15

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Ikrafttræden
§ 17

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 30. juni 1964 og sidst ændret på generalforsamlingen den 23. februar 1989 og 16. marts 1989.

De træder i kraft den 1. april 1989.

Renskrevet marts 2017. Bemærk at § 16 mangler.

Formand, Jens Mortensen

Kasserer, Mads Pedersen

Henning Christensen

Niels Ulrik Andersen

Kim Bech