Føns og Omegns Vandværk

Middelfart kommune laver det prøveprogram vandværket skal følge. Herunder kan du se resultatet af drikkevands-analyserne. Der er grænseværdier for de fleste stoffer i det almindelige drikkevand. Vandværket er forpligtet til at skride hurtigt ind, hvis der konstateres overskridelse af grænseværdierne. Kvalitetskravene gælder ved forbrugerens taphane, og prøverne skal derfor bl.a. udtages som såkaldte ”straks-prøver”. Det vil sige, at prøven tages af vandet i forbrugerens installation, uden at vandet har løbet først. Kontrolprogrammerne skal dog også sikre, at drikkevandet overholder gældende kvalitetskrav i hele vandforsyningsanlægget. Der skal fortsat udtages prøver fra afgang vandværk, fra ledningsnettet og fra vandværksboringerne. Den nye prøveudtagningsmetode ved forbrugerne kan give anledning til overskridelser, som skyldes forbrugernes installationer. For at bevise at vandet, som vandværket leverer er i orden, skal der tages prøver af ledningsnettet. Disse prøver kan udtages ved forbrugers taphane som såkaldte ”flush-prøver”, hvor vandet løber så længe, at det vand, der står i forbrugerens egen vandinstallation, er udskyllet, før prøven tages. Vi indvinder vand fra 3 boringer,     DGU 135.278, 135.279 og 135.285.

Effekt af blødgøringsanlæg

Uden blødgøringsanlæg

Med blødgøringsanlæg

Analyser for specifikke stoffer.

September 2023

PFAS i råvand

Boring 278 PFAS analyse 11092023

Boring 279 PFAS analyse 11092023

Boring 285 PFAS analyse 11092023

Januar 2022

Perfluorerede forbindelser

PFAS m.fl

Januar 2020

Dimethylsulfamid (DMS)

Boring 278 23012020

Boring 279 23012020

Boring 285 23012020

Oktober 2019

Flygtige aromater,
klorerede opløsningsmidler

Boring 278

Boring 285

August 2019

Chlorthalonil-Amidsulfonsyre

Boring 278

Boring 279

Boring 285

Maj 2018

1,2,4-Triazol

Boring 278-279-285

Januar 2018

Desphenyl-Chloridazon

Boring 278

Boring 279

Boring 285