Målsætning

Bevare de eksisterende naturværdier, der repræsenteres i Lillebælt Syd og dets kyster samt af det vestfynske landskab – og som samlet set er en enestående helhed.
Fastholde området som rekreativt for mennesker og som naturområde for planter, fugle, fisk og andre dyr.
Fastholde Vestfyn som et overvejende skov- og landbrugsorienteret kulturlandskab med spredte og små landsbybebyggelser.
Hindre placeringen af nye landsdækkende motorvejsanlæg med forbindelse til Jylland gennem området.
Note
Gruppen er bevidst på, at nye infrastrukturinvesteringer i landet som helhed skal bygge på grønne og bæredygtige løsninger – og i det hele taget på baggrund af relevante trafikanalyser, afvejning af økonomiske forhold, miljø- og klimamæssige hensyn samt sikring af vore naturværdier.